Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Obowiązek informacyjny

W sprawie przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

Energa Spółka Akcyjna, dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy:

1) Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1). Inspektorem ochrony danych w Energa SA jest Pani Marlena Grelik.

3) W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celach: 
- Do przesyłania bieżących informacji, jeżeli skorzystasz z usługi newsletter;  

4) Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzanie Twoich danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (art. 6 ust 1 lit b RODO). Ponadto podstawą przetwarzania może być udzielona przez Ciebie, dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator może także realizować tzw. prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust.1 lit F), np. w celu marketingu produktów własnych lub dochodzenia i obrony roszczeń.

5) Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisów jest dobrowolne.

6) Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
- W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
- Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
- W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7) Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
- Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności.
- Organy państwowe
Przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8) Dane osobowe Użytkowników nie posiadających Konta w serwisach przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

9) RODO przyznaje Ci liczne prawa. Możesz złożyć do nas wniosek dotyczący Twoich danych w zakresie:
- Poprawienia Twoich danych;
- Usunięcia Twoich danych jeżeli zachodzą ku temu przesłanki zgodnie z prawem;
- Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
- Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych oraz uzyskania ich kopii;
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych;
- Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
- Przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

10) Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.